Informacija Taisyklės Garantijos, grąžinimai
Prisijungti
Tel.: +370 610 79995
El. paštas: info@akcijatau.lt

Taisyklės

Taisyklės

 

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE WWW.AKCIJATAU.LT TAISYKLĖS

 

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.     Paslaugų teikimo interneto svetainėje www.akcijatau.lt  taisyklės (toliau dar vadinamos taisyklėmis) reglamentuoja paslaugų teikimą interneto svetainėje www.akcijatau.lt  (toliau dar vadinama svetainė).

1.2.     Paslaugas svetainėje teikia UAB Kermeta&co, juridinio asmens kodas: 301491530, adresas: Kareivių 6, Vilnius (toliau dar vadinama bendrove).

1.3.     Asmuo, įsigyjantis ar ketinantis įsigyti bendrovės svetainėje siūlomas prekes ar paslaugas, toliau dar vadinamas klientu.

1.4.     Prieš pradėdamas naudotis svetaine ir joje bendrovės teikiamomis paslaugomis, klientas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis taisyklėmis. Naudodamasis svetainėje teikiamomis paslaugomis, klientas patvirtina, kad jis išsamiai susipažino su taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

1.5.     Naudotis svetainėje teikiamomis paslaugomis ir sudaryti sandorius gali tik asmenys, turintys atitinkamą veiksnumą.

 

2.           SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

2.1.     Atskleistas tarpininkavimas. Bendrovė nėra svetainėje siūlomų įsigyti prekių savininkė (ar paslaugų teikėja), išskyrus tuos atvejus, kai aiškiai nurodoma kitaip. Prekės pardavėjas (paslaugos teikėjas) yra nurodytas prie kiekvienos svetainėje siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos. Bendrovė veikia kaip pardavėjo ar paslaugų teikėjo atstovas atstovavimo (pavedimo) sutarčių pagrindu ir visas sutartis su trečiaisiais asmenimis sudaro atstovaujamojo vardu ir sąskaita. Prieš sudarant sutartį, klientui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios prekės ar paslaugos pardavėją (paslaugų teikėją), daikto ar paslaugos pagrindines savybes, pardavimo kainą, daikto pristatymo kainą ir tvarką (jeigu daiktas bus pristatomas), mokėjimo tvarką, pirkėjo teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį ir kitas esmines sutarties sąlygas. Prireikus klientas turi teisę tiesiogiai kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją su prašymu suteikti papildomos informacijos. Bendrovė nenustato ir nedaro įtakos trečiųjų asmenų parduodamų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų; prekių ar paslaugų kokybę ir suteikimą garantuoja konkrečios prekės pardavėjas ar paslaugos teikėjas.

2.2.     Sutarties forma. Visos sutartys interneto svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ bei šiomis taisyklėmis.

2.3.     Veiksmai, atliekami sudarant sutartį. Sudarymas sandorį, klientas privalo atlikti šiuos veiksmus:

2.3.1. išsirinkti svetainėje pateiktą pasiūlymą;

2.3.2. perskaityti ir išsamiai susipažinti su svetainėje teikiama informacija apie konkretų pasiūlymą, išsamiai susipažinti su prekių ar paslaugų kainomis, su visais kliento papildomai mokėtinais mokėjimais ir šiomis taisyklėmis;

2.3.3. svetainėje paspausti nuorodą „Pirkti“;

2.3.4. nurodyti ketinamų įsigyti kuponų kiekį ir savo el. pašto adresą, kitus, bendrovės prašomus privalomai nurodyti, rekvizitus;

2.3.5. perskaityti taisykles ir, jeigu su jomis sutinka, pažymėti laukelį “sutinku su šiomis taisyklėmis“;

2.3.6. Pasirinkti mokėjimo būdą ir atlikti mokėjimą už pasirinktą kuponą avansu.

2.4.     Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai pirkėjas atlieka taisyklėse nurodytus veiksmus ir avansu sumoka Bendrovei prekės (paslaugos) kainą. Gavus mokėjimą, pirkėjui šio nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

2.5.     Sutarties įsigaliojimas. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai klientas atlieka visus veiksmus, atliekamus sudarant sutartį ir sumoka bendrovei prekės (paslaugos) kainą. Jeigu Sutartis įsigalioja su atidedamąja sąlyga, kad ji įsigaliotų, papildomai reikia atitinkamos sąlygos atsiradimo.

2.6.     Sutarties atsisakymas kliento iniciatyva. Klientas, esantis vartotoju, turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti sutarties (įskaitant kuponą), sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per keturiolika dienų nuo daikto pristatymo dienos, – kai parduodamas daiktas; nuo sutarties sudarymo dienos – kai teikiamos paslaugos (nuo kupono pirkimo dienos). Daiktų pirkimo–pardavimo atveju klientas gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakeitimai. . Pirkėjui prekių pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu buvo sudaryta vartojimo sutartis, ir tik tuo atveju, jeigu nebuvo pasiūlyta pigiausio prekių pristatymo būdo – prekių atsiėmimo UAB Kermeta&co atsiėmimo punkte. Dėl atsisakymo nuo Sutarties kliento iniciatyva klientas informuoja pardavėją,  apie tai taip pat raštu (ar elektroniniu paštu) informuodamas tarpininką.

2.7.     Sutarties nutraukimas tarpininko iniciatyva. Jeigu, pagrįsta bendrovės nuomone, kyla pavojus, kad prekės ar paslaugos klientui nebus suteiktos (pateiktos),  bendrovė, siekdama apginti kliento interesus, turi teisę sulaikyti pardavėjui už prekes (paslaugas) mokėtinas sumas, nutraukti sutartį su prekių pardavėju. Bendrovė taip pat turi teisę nutraukti sutartį savo iniciatyva, jeigu per visą akcijos laikotarpį (t.y. laikotarpį, kurio metu klientas turi teisę įsigyti kuponus), išplatinami 5 (penki) ar mažiau kuponų (platindama prekes ar paslaugas bendrovė gali nurodyti kitokį kuponų kiekį, kurio neišplatinus, bendrovė įgyja teisę nutraukti sutartį ar kitas, papildomas, sutarties nutraukimo sąlygas). Tokio sutarties nutraukimo atveju kliento už prekes (paslaugas) sumokėta suma grąžinama į tą sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties nutraukimo.

2.8.     Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai, priklausomai nuo kliento pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami į svetainėje nurodytą bendrovės arba bendrovės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.

2.9.     Klaidų taisymas. Klientas, pastebėjęs bendrovei pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei el. paštu info@akcijatau.lt  arba telefonu + 370 610 79995 darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 19:00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą klientui suteikiama jo nurodytu el. paštu arba telefonu.

2.10. Kupono galiojimas. Klientui išaiškinama, kad kuponai galiojimas yra ribotas, nebent, siūlant įsigyti prekę ar paslaugą yra nurodoma kitaip. Įsigydamas iš prekės/paslaugos teikėjo kuponą (parduodamą bendrovės), klientas iš paslaugos teikėjo (prekių pardavėjo) įgyja teisę reikalauti suteikti paslaugas (prekes) už nurodytą kainą; šios teisės suteikimo paslauga laikoma baigta Klientui gavus kuponą. Pasibaigus šiam terminui, laikoma, kad atitinkamomis teisėmis nebuvo pasinaudota dėl kliento kaltės. Už įgytą terminuotą reikalavimo teisę sumokėtos piniginės lėšos klientui negrąžinamos; bendrovė neprisiima atsakomybės už prekės ar paslaugos trūkumus, kai prekė ar paslauga neatitinka garantijos dokumente ar reklamoje, pateikiamoje sudarant sutartį ar iki jos sudarymo, numatytų sąlygų ar reikalavimų; bendrovė taip pat neprisiima atsakomybės už prekės ar paslaugos nesuteikimą – atitinkama rizika tenka klientui, kuris privalo iki kupono įsigijimo pasidomėti prekės ar paslaugos pardavėju ir įvertinti, ar pageidauja įsigyti kuponą dėl prekės ar paslaugos pardavėjo siūlomų paslaugų įsigijimo.

2.11. Prekių įteikimas klientui. Jeigu prekės klientui siunčiamos, prekės laikomos įteiktomis klientui jas pristačius kliento nurodytu adresu. Jeigu kliento prekės pristatymo vietoje nėra – prekės įteikiamos asmeniui, kuris sutinka priimti prekę, pvz., patvirtinant prekės gavimą savo parašu, aiškiai nurodant savo vardą bei pavardę; klientui tenka rizika, kad prekes pristačius jo nurodytu adresu, ir priėmus kitam asmeniui, prekes priėmę asmenys neperduos jų klientui.

 

3.           BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1.     Klientas sutinka, kad duomenys apie klientą, kuriuos jis pateikia Bendrovės svetainėje, būtų naudojami sutarčių sudarymo, vykdymo bei tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2.     Taisyklės nustato bendrąsias svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas.

3.3.     Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje momento (jeigu tuo metu klientas sudaro sutartį, galioja tos taisyklės, kurios buvo paskelbtos svetainėje taisyklių 8.5 punkte nurodyto veiksmo atlikimo metu).

3.4.     Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, kitų galiojančių teisės aktų nuostatomis bei šiomis taisyklėmis. Bendrovės ir kliento santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

 

SLAPUKAI (angl. COOKIES)
Mūsų tinklapyje naudojami slapukai, kurie padeda padaryti svetainę patogesnę.