Taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE WWW.AKCIJATAU.LT TAISYKLĖS

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Paslaugų teikimo interneto svetainėje www.akcijatau.lt  taisyklės (toliau dar vadinamos taisyklėmis) reglamentuoja paslaugų teikimą interneto svetainėje www.akcijatau.lt  (toliau dar vadinama svetainė).

     2. Paslaugas svetainėje teikia UAB „AkcijaTau“, juridinio asmens kodas: 301745911, buveinės adresas: Fabijoniškių g. 99 - 312, Vilnius (toliau dar vadinama bendrove).

     3. Asmuo, įsigyjantis ar ketinantis įsigyti bendrovės svetainėje siūlomas prekes ar paslaugas, toliau dar vadinamas klientu.

     4. Prieš pradėdamas naudotis svetaine ir joje bendrovės teikiamomis paslaugomis, klientas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis taisyklėmis. Naudodamasis svetainėje teikiamomis paslaugomis, klientas patvirtina, kad jis išsamiai susipažino su taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

     5. Naudotis svetainėje teikiamomis paslaugomis ir sudaryti sandorius gali tik asmenys, turintys atitinkamą veiksnumą.

 

II. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

     6. Atskleistas tarpininkavimas. Bendrovė nėra svetainėje siūlomų įsigyti prekių savininkė (ar paslaugų teikėja), išskyrus tuos atvejus, kai aiškiai nurodoma kitaip. Prekės pardavėjas (paslaugos teikėjas) yra nurodytas prie kiekvienos svetainėje siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos. Bendrovė veikia kaip pardavėjo ar paslaugų teikėjo atstovas atstovavimo (pavedimo) sutarčių pagrindu ir visas sutartis su trečiaisiais asmenimis sudaro atstovaujamojo vardu ir sąskaita. Prieš sudarant sutartį, klientui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios prekės ar paslaugos pardavėją (paslaugų teikėją), daikto ar paslaugos pagrindines savybes, pardavimo kainą, daikto pristatymo kainą ir tvarką (jeigu daiktas bus pristatomas), mokėjimo tvarką, pirkėjo teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį ir kitas esmines sutarties sąlygas. Prireikus klientas turi teisę tiesiogiai kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją su prašymu suteikti papildomos informacijos. Bendrovė nenustato ir nedaro įtakos trečiųjų asmenų parduodamų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų; prekių ar paslaugų kokybę ir suteikimą garantuoja konkrečios prekės pardavėjas ar paslaugos teikėjas.

   7. Sutarties forma. Visos sutartys interneto svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ bei šiomis taisyklėmis.

     8. Veiksmai, atliekami sudarant sutartį. Sudarymas sandorį, klientas privalo atlikti šiuos veiksmus:

          8.1. išsirinkti svetainėje pateiktą pasiūlymą; 

         8.2. perskaityti ir išsamiai susipažinti su svetainėje teikiama informacija apie konkretų pasiūlymą, išsamiai susipažinti su prekių ar paslaugų kainomis, su visais vartotojo papildomai mokėtinais mokėjimais; 

          8.3.svetainėje paspausti nuorodą „Pirkti“;

          8.4. nurodyti ketinamų įsigyti kuponų kiekį ir savo el. pašto adresą, kitus, bendrovės prašomus privalomai nurodyti, rekvizitus; 

          8.5. perskaityti taisykles ir, jeigu su jomis sutinka, pažymėti laukelį “sutinku su šiomis taisyklėmis“;

          8.6. Pasirinkti mokėjimo būdą ir atlikti mokėjimą už pasirinktą kuponą avansu.

     9. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai pirkėjas atlieka taisyklėse nurodytus veiksmus ir avansu sumoka Bendrovei prekės (paslaugos) kainą. Gavus mokėjimą, pirkėjui šio nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

    10. Sutarties įsigaliojimas. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai klientas atlieka visus veiksmus, atliekamus sudarant sutartį ir sumoka bendrovei prekės (paslaugos) kainą. Jeigu Sutartis įsigalioja su atidedamąja sąlyga, kad ji įsigaliotų, papildomai reikia atitinkamos sąlygos atsiradimo.

     11. Sutarties atsisakymas kliento iniciatyva. Klientas, esantis vartotoju, turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti sutarties (įskaitant kuponą), sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per keturiolika dieų nuo daikto pristatymo dienos, – kai parduodamas daiktas; nuo sutarties sudarymo dienos – kai teikiamos paslaugos (nuo kupono pirkimo dienos). Atsisakymas netaikomas prekėms bei paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. 4 d.6.367 straipsnio 4 dalyje, 6.22810 str 2 d.. Daiktų pirkimo–pardavimo atveju klientas gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakeitimai. Prekės grąžinamos į AkcijaTau.lt atsiėmimo punktus Vilniuje arba Kaune arba siunčiamos atgal prekės pardavėjui, grąžinant siuntimo išlaidas[t1]  (siuntimo išlaidos pirkėjui negrąžinamos)[t2] . Dėl atsisakymo nuo Sutarties kliento iniciatyvą klientas informuoja pardavėją[t3] ,  apie tai taip pat raštu (ar elektroniniu paštu) informuodamas tarpininką.

    12. Sutarties nutraukimas tarpininko iniciatyva. Jeigu, pagrįsta bendrovės nuomone, kyla pavojus, kad prekės ar paslaugos klientui nebus suteiktos (pateiktos),  bendrovė, siekdama apginti kliento interesus, turi teisę sulaikyti pardavėjui už prekes (paslaugas) mokėtinas sumas, nutraukti sutartį su prekių pardavėju. Bendrovė taip pat turi teisę nutraukti sutartį savo iniciatyva, jeigu per visą akcijos laikotarpį (t.y. laikotarpį, kurio metu klientas turi teisę įsigyti kuponus), išplatinami 5 (penki) ar mažiau kuponų (platindama prekes ar paslaugas bendrovė gali nurodyti kitokį kuponų kiekį, kurio neišplatinus, bendrovė įgyja teisę nutraukti sutartį ar kitas, papildomas, sutarties nutraukimo sąlygas). Tokio sutarties nutraukimo atveju kliento už prekes (paslaugas) sumokėta suma grąžinama į tą sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties nutraukimo. 

13.Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai, priklausomai nuo kliento pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami į svetainėje nurodytą bendrovės arba bendrovės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.

     14. Klaidų taisymas. Klientas, pastebėjęs bendrovei pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei el. paštu pagalba@akcijatau.lt arba telefonu +370 602 20201 darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 17.30val. Informacija apie klaidos ištaisymą klientui suteikiama jo nurodytu el. paštu arba telefonu.

      15. Kupono galiojimas. Klientui išaiškinama, kad kuponai galiojimas yra ribotas, nebent, siūlant įsigyti prekę ar paslaugą yra nurodoma kitaip. Įsigydamas iš prekės/paslaugos teikėjo kuponą (parduodamą bendrovės), klientas iš paslaugos teikėjo (prekių pardavėjo) įgyja teisę reikalauti suteikti paslaugas (prekes) už nurodytą kainą; šios teisės suteikimo paslauga laikoma baigta Klientui gavus kuponą. Pasibaigus šiam terminui, laikoma, kad atitinkamomis teisėmis nebuvo pasinaudota dėl kliento kaltės. Už įgytą terminuotą reikalavimo teisę sumokėtos piniginės lėšos klientui negrąžinamos; bendrovė neprisiima atsakomybės už prekės ar paslaugos trūkumus, kai prekė ar paslauga neatitinka garantijos dokumente ar reklamoje, pateikiamoje sudarant sutartį ar iki jos sudarymo, numatytų sąlygų ar reikalavimų; bendrovė taip pat neprisiima atsakomybės už prekės ar paslaugos nesuteikimą – atitinkama rizika tenka klientui, kuris privalo iki kupono įsigijimo pasidomėti prekės ar paslaugos pardavėju ir įvertinti, ar pageidauja įsigyti kuponą dėl prekės ar paslaugos pardavėjo siūlomų paslaugų įsigijimo.

16. Prekių įteikimas klientui. Jeigu prekės klientui siunčiamos, prekės laikomos įteiktomis klientui jas pristačius kliento nurodytu adresu. Jeigu kliento prekės pristatymo vietoje nėra – prekės įteikiamos asmeniui, kuris pateikia kvitą ar kitokį dokumentą, patvirtinantį sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus, ar kitaip patvirtinančiam teisę priimti prekę, pvz., patvirtinant prekės gavimą savo parašu, aiškiai nurodant savo vardą bei pavardę.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

      15. Bendrovei svetainėje pateikti duomenys apie klientą yra naudojami tik sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis rinkodaros tikslais bendrovė turi teisę naudoti tik gavusi kliento sutikimą.

      16. Taisyklės nustato bendrąsias svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas.

     17. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje momento (jeigu tuo metu klientas sudaro sutartį, galioja tos taisyklės, kurios buvo paskelbtos svetainėje taisyklių 8.5 punkte nurodyto veiksmo atlikimo metu).

      18. Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, kitų galiojančių teisės aktų nuostatomis bei šiomis taisyklėmis. Bendrovės ir kliento santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 [t1]Įstatymas nustato, kad reikia grąžinti ir siuntimo išlaidas.

 [t2]Iš pardavėjų turite reikalauti, kad jie pateiktų prekių/paslaugų atsisakymo formą. Ir dar gausybę dalykų:

1) pagrindinės prekės ar paslaugos savybės (atsižvelgiant į informavimo priemones ir prekę ar paslaugą);

2) duomenys apie verslininką (vardas ir pavardė ar pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma);

3) verslininko buveinės adresas, telefono ryšio, fakso numeriai ir, jei turi, elektroninio pašto adresas, kuriais vartotojas gali susisiekti su verslininku, adresas, kuriuo vartotojas gali pateikti skundus, ir, jeigu reikalinga, duomenys apie verslininką, kurio vardu veikiama (vardas ir pavardė ar pavadinimas, buveinės adresas);

4) bendra prekių ar paslaugų kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba kai dėl prekių arba paslaugų pobūdžio kaina pagrįstai negali būti iš anksto apskaičiuota, metodas, pagal kurį ši kaina apskaičiuojama, ir, jeigu reikalinga, visos papildomos vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, arba kai šios papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių negali būti iš anksto apskaičiuotos, informacija apie tai, kad gali tekti jas apmokėti. Kai sudaroma neterminuota sutartis arba sutartis, kurioje numatytas periodinių įmokų mokėjimas, bendrą kainą sudaro visos tam tikro sąskaitos pateikimo laikotarpio išlaidos. Jeigu pagal sutartį turi būti mokamas fiksuotas mokestis, bendra kaina taip pat reiškia visas mėnesio išlaidas. Jeigu visos išlaidos negali būti iš anksto pagrįstai apskaičiuotos, turi būti nurodytas metodas, pagal kurį apskaičiuojama kaina;

5) naudojimosi ryšio priemonėmis sudarant sutartį išlaidos, jeigu jos apskaičiuojamos ne pagal bazinius (įprastus) dydžius;

6) apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarka, prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo terminas ir, jeigu reikalinga, verslininko atliekamo vartotojų skundų nagrinėjimo tvarka;

7) teisė atsisakyti sutarties: šios teisės įgyvendinimo sąlygos, terminas ir tvarka pagal šio kodekso 6.22810 straipsnį, taip pat pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba informacija, kad vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.22810 straipsnį, arba, jei reikalinga, aplinkybės, kuriomis vartotojas praranda teisę atsisakyti sutarties;

8) jeigu reikalinga, informacija, kad vartotojas, atsisakęs sutarties, turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, o nuotolinių sutarčių atvejais – prekių grąžinimo išlaidas, jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu;

9) informacija, kad vartotojas, atsisakęs sutarties pagal šio kodekso 6.22810 straipsnio 9 ar 10 dalį, turi sumokėti verslininkui pagrįstas išlaidas pagal šio kodekso 6.22811 straipsnio 9 dalį;

10) prekės garantija pagal įstatymą;

11) jeigu reikalinga, vartotojų aptarnavimas, jiems teikiamos paslaugos po sutarties sudarymo ir kokybės garantija (komercinė garantija) bei jų sąlygos;

12) jeigu reikalinga, verslininkui taikomas elgesio kodeksas ir informacija, kaip su juo galima susipažinti;

13) jeigu reikalinga, sutarties trukmė, o kai sutartis neterminuota ar pratęsiama automatiškai, – sutarties nutraukimo sąlygos;

14) jeigu reikalinga, minimali sutarties galiojimo trukmė;

15) jeigu reikalinga, užstatai ar kitos finansinės garantijos, kurias vartotojas turi pateikti ar sumokėti verslininko reikalavimu, ir jų taikymo sąlygos;

16) jeigu reikalinga, galimybė pateikti skundą ar reikalauti žalos atlyginimo ne teismo tvarka ir pasinaudojimo ja sąlygos.

 

Paskutinės paieškos
just cavalli her just cavalli him kvepali moterims bugnai pianinas muzikinis kilimelis elektrinis uztiesalas sildomas kilimelis sedynes uztiesalas zumba kids masala bhangra akumuliatorius pigus akumuliatoriai autopart stovyklautojo peilis peilis su kompasu kompasas medzioklinis peilis reples bratmaxx